MRP 2 (Manufacturing Resource Planning)

No Comments

MRP 2 (Manufacturing Resource Planning)
Üretim Kaynakları Planlaması

MRP II, Üretim yapan bir firmanın kaynaklarının tümünü etkin olarak planlanlaması için bir yöntemdir. Firmanın her faaliyetinin etkisini test etmek için simülasyon yapabilen standart mantıklı bir sistemdir. Firmanın iş süreci işletim sistemi, veya işletmenin bilgisayar modeli olarak adlandırılmaktadır. Ortak veritabanındaki bilgilerle iş planı, satınalma operasyonlarının raporu, yükleme, envanter planları gibi para birimi ile ifade edilen raporlar üreterek üst yönetime alternatifler arasında daha sağlam karar almasını sağlayan bir kara destek sistemi aracıdır. MRP sistemine finans, kapasite planlaması gibi modüllerin eklenmesiyle MRP 2 sistemi oluşmuştur. Esas itibari ile MRP 2, MRP’nin yanısıra, makine ve işçilik kaynağına yönelik olarak kapasite planlaması çalışmalarını da içerir. MRP 2 sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına yol açmayacak şekilde iyi kontrol edilmesi ve planlanması, müşteri servisinin iyileştirilmesi, genel maliyetlerin azaltılması, üretimin daha sağlıklı kontrol edilmesi, ve disiplin altına alınması, ürün kalitesinde artış ve dolayısı ile genel olarak verimliliğin arttırılması olarak özetlenebilir.

MRP 2 uygulamaları, dar kapsamlı bir bilgisayar uygulaması değildir. İşletmelerin yönetim etkinliğinin hızla arttırılmasına izin verecek şekilde İşletmenin yönetim biçiminin değiştirilmesidir. Ayrıca daha yüksek başarı için MRP II modüllerinin Dağıtım Kaynakları Planlanması (Distribution Resource Planning – DRP), Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design – CAD),Bilgisayar Destekli Mühendislik (Computer Aided Engineering – CAE), Bilgisayar Destekli İmalat (Computer Aided Manufacturing – CAM) ve Atölye Veri Toplama Sistemleri (Shop Floor Control – SFC) ile mutlaka oluşturulması (aralarında veri iletişiminin olması) gerekmektedir.

MRP 2 sistemlerinin özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz; MRP 2 felsefesi yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım sergiler. Başlangıç noktası üst yönetimin geliştirdiği iş planıdır. Bu noktadan hareketle organizasyonun daha alt kademelerine doğru işlem ve fonksiyonlar tanımlanır. MRP 2 yaklaşımı departmanlar arası işbölümü ve işbirliği esası üzerine kurulmuştur. Takım oyunu anlayışını gerektirir. Bölümlerin birbirlerinden şikayet yerine birbirlerine destek olmaları başarıyı getirir.

MRP 2 kullananlar tarafından kolay anlaşılabilecek bir mantık düzeyine, basitliğe ve saydamlığa sahiptir. Bu sayede departmanlar birbirlerini daha yakından tanıma olasılığına sahip olurlar. Bu ise sorunların teşhisi, yorumlanması ve çözüm getirilmesinde objektiflik anlamına gelir.

Diğer bir özellik ise deneme yanılma özelliğidir. Değişik seçenekler sunularak en uygun çözüm bulunmaya çalışılır. Böylece verilen kararlar gerekçeli olur. Bu işlem olursa……..ne olur? (what if?) şeklinde analize olanak veren simülasyon yeteneğidir.

MRP 2‘yi diğer üretim planlama ve kontrol sistemlerinden ayıran özellikleri şu şekilde sınıflandırabiliriz;

1-     MRP 2 bir toplam yönetim sistemidir. İş planında belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için gerekli tüm fonksiyonları birleştirir ve koordine eder.

2-     MRP 2 baştan aşağıya bir sistemdir. Planlama prosesi, bir dizi fonksiyonel operasyonel planlara bölünen stratejik planların formülasyonu ile başlar.

3-     Stratejik ve operasyonel alternatifler MRP 2 simülasyonu ile elenirler. MRP, iş planlarının detaylı kaynak ihtiyaçları dizisine dönüştürülmesini yönetir.

4-     MRP 2 tüm firmada rakamların kullanıldığı ortak bir veri tabanı oluşturulmasını sağlar.

Kaynak: http://www.yalin.com.tr/

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

Fields marked with an * are required

More from our blog

See all posts